บุคลากรโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ

********************************************

พระครูเจติยธรรมวิเทศ (สงวน)

ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ

พระมหาประทวน ธมฺมรกฺขิโต ป.ธ. 9

ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา

คุณนิโคล โอจอง

ครูใหญ่ฝ่ายฆราวาส

คุณสิริอร เฮเวิร์ธ

รองครูใหญ่ฝ่ายฆราวาส

 

คุณนิโคล โอจอง

คุณสิริอร เฮเวิร์ธ

ครูอาสาสมัครท้องถิ่น

นายนันทวัฒน์ชัย จันทะสุรินทร์

นางสาวจิรัชญา รุนรักษา

นางสาวรักษณาลี ใจคำปัน

นางสาวศุภัทชญานันท์ จะวรรณะ

ครูอาสาสมัครประจำการ 1 ปี

 

สมาคมผู้ปกครองโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์

คุณภูมิภักดิ์ ภานุวงศ์

ประธานชมรมผู้ปกครอง