Buddha Hall (Ubosatha)

ขอเชิญร่วมพิธีวางฐานอุโบสถ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์

และมอบรางวัล “ผู้นำบุญ” บุคคลต้นแบบผู้บำเพ็ญคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา

และสาธารณะต่างๆ

วันอาทิตย์ที่ ๒๓ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๓๐ น.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *