Wat Phrathat Doi Suthep USA Sunday School

บุคลากรโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ

********************************************

พระครูปลัดสงวน วิสุทฺธิญาโณ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

คุณนิโคล โอจอง

ครูใหญ่ฝ่ายฆราวาส

 

พระใบฎีกาจิรายุส วิเทสปุญโญ

คุณนิโคล โอจอง

คุณสิริอร เฮเวิร์ธ

ครูอาสาสมัครท้องถิ่น

 

สมาคมผู้ปกครองโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์

คุณภูมิภักดิ์ ภานุวงศ์

ประธานชมรมผู้ปกครอง