Buddha Hall Building

โครงการก่อสร้างวัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์

สร้างอุโบสถ สร้างศาลาอเนกประสงค์ สร้างกุฎิสงฆ์ สร้างพระธาตุดอยสุเทพ (จำลอง)

สร้างลานจอดรถ จำนวน 300 คัน