Wat Phrathat Doi Suthep USA Sunday School

บุคลากรโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ

********************************************

พระครูปลัดสงวน วิสุทฺธิญาโณ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาววิภาวดี หลวงคำ

นางสาวเขมจิรา ณ ลำพูน

นางสาวลลิตา ณ เชียงใหม่

ครูอาสาสมัครประจำการ ๑ ปี

คุณนิโคล โอจอง

คุณซารีน่า เบลแทรน

คุณลิซ่า ครูเกอร์

คุณเดวิท แจ๊คสัน

คุณภูมิภักดิ์ ธรรมจาริค

คุณสิริอร เฮเวิร์ท

คุณบี ยัง

ครูอาสาสมัครท้องถิ่น

สมาคมผู้ปกครองโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์

คุณภูมิภักดิ์ ภานุวงศ์

ประธานชมรมผู้ปกครอง