งานบริการ

Our Services. 

Our temple is opening seven days a week.

 

MONDAY- FRIDAY.

MORNING CHANTING                5:30 am.

BREAKFAST TIME                        6:30 am.

THE TEMPLE IS OPENED          8:00 am.

LUNCH TIME                                11:00 am.

AFTERNOON CHANTING           1:00 pm.

CLOSE THE  TEMPLE                   6:00 pm.

SATURDAY – SUNDAY.

MORNING CHANTING                 5:30 am.

BREAKFAST TIME                         6:30 am.

THE TEMPLE IS  OPENED          8:00 am.

(SATURDAY ONLY)

MEDITATION CLASS                    9:00 am.

SUNDAY CEREMONY                   10:45 am.

AFTERNOON CHANTING             1:00 pm.

CLOSE THE TEMPLE                     6:00 pm.