ประวัติวัด

ประวัติวัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เมืองชิโนฮิลส์

สถานที่ตั้งวัด

Wat Phrathat Doi Suthep USA

2948 Chino Hills Parkway., Chino Hills, CA 91709-4286

E-mail: watchino18@gmail.com, watchino@hotmail.com

Website: www.watdoiusa.org Tel: 909-606-9502

ประวัติความเป็นมา

วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ เกิดจากความคิดของท่านพระอาจารย์สมบัติ ญาณวโร อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิวารีรังสฤษฎ์ เมืองวิทเทียร์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ด้วยพิจารณาเห็นว่า สถานที่วัดโพธิวารีฯ ในปัจจุบันคับแคบ ไม่เพียงพอต่อการประกอบศาสนกิจและอำนวยความสะดวกต่อสาธุชนที่มาทำบุญที่วัด ได้ จึงได้ปรึกษาคณะกรรมการทุกฝ่ายมีมติเป็นเอกฉันท์ในการที่จะซื้อที่ดินสร้าง วัดแห่งใหม่จึงได้พร้อมใจกันหาสถานที่ ได้พบสถานที่แห่งหนึ่งเป็นโบสถ์ฝรั่งซึ่งมีเนื้อที่ ๗.๕ เอเคอร์ หรือประมาณ ๑๘ ไร่ เหมาะที่จะสร้างให้เป็นวัดในพระพุทธศาสนา ในราคา $ ๑,๖๐๐,๐๐๐ (หนึ่งล้านหกแสนเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ) โดยได้ตกลงเมื่อวันที่ ๑๘ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๓๙ ให้ผ่อนชำระเป็นเวลา ๕ ปี ในปีแรกผ่อนชำระเดือนละ $ ๒๔,๐๐๐ (สองหมื่นสี่พันเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ) ในปีต่อมาเดือนละ $ ๑๕,๐๐๐ (หนึ่งหมื่นห้าพันเหรียญดอลล่าร์สหรัฐ)

หลังจากย้ายมาเข้าอยู่วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ ท่านพระอาจารย์สมบัติ ญาณวโร ได้มรณภาพลง ในวันที่ ๒ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ อย่างไรก็ตามทางคณะสงฆ์และคณะกรรมการบริหารวัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ มีเจตนาแรงกล้าที่จะสืบสานตามเจตนารมณ์ของพระอาจารย์สมบัติ ญาณวโร เพื่อให้วัดแห่งนี้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ให้เป็นวัดมหาชนต่อไป

คณะสงฆ์และคณะกรรมการบริหารวัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ (ในครั้งนั้น) ได้อาราธนา พระมหาบุญก้ำ ฐิตเวโท วัดพรหมวงศาราม กรุงเทพฯ ซึ่งปฏิบัติศาสนกิจเป็นพระธรรมทูตวัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ ขึ้นเป็นเจ้าอาวาส

ต่อมาวันที่ ๑๕ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ คณะสงฆ์และคณะกรรมการบริหารวัดได้มีมติเห็นพ้องกันว่า ให้อาราธนาพระเดชพระคุณพระราชรัตนมุนี (ในสมัยนั้น) เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานที่ปรึกษาและอุปถัมภ์วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ (ตามหนังสือตอบรับที่ จจ.พล.๑๙๘/๒๕๔๑) ต่อมา พระมหาบุญก้ำ ฐิตเวโท ได้เดินทางกลับไปอุปัฏฐากโยมบิดาซึ่งกำลังป่วย จึงลาออกจากเจ้าอาวาส ช่วงนั้นทางวัดชำระการส่งประมาณ ๓ เดือน

ในเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๓ คุณสุเทือง สุขศรี และคุณสุกาญจนา ศรีพรรณธนกุล ได้เดินทางไปประเทศไทย และได้ไปกราบเรียนพระเทพรัตนกวี (ในสมัยนั้น) เจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุวรวิหาร และรองเจ้าคณะภาค ๕ ให้มาช่วยแก้ไขวิกฤติของวัด

วันที่ ๑๑ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๓ พระเทพรัตนกวี (ในสมัยนั้น) เจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ได้มีหนังสือแจ้งให้คณะกรรมการทราบดังนี้

๑.ขอรับวัดและให้พระเทพรัตนกวี เป็นประธานคณะกรรมการบริหารวัด

๒.ขอแต่งตั้ง ดร.พระมหาสิงห์ทน นราสโภ เป็นเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ

๓.ให้เปลี่ยนชื่อวัดเป็น “วัดพระพุทธชินราช”

ด้วยเหตุที่ท่านไม่สามารถมาบริหารงานเองได้ จึงมอบอำนาจให้ ดร.พระมหาสิงห์ทน นราสโภ เป็นผู้ดูแลบริหารวัด ด้วยภาระที่หนักยิ่งในการผ่อนที่ดินของวัด ทำให้ไม่สามารถที่จะบริหารวัดได้

ต่อมาพระเทพรัตนกวี ได้มีการมอบอำนาจคืนให้กับกรรมการบริหารของวัด และได้เปลี่ยนชื่อกลับมาเป็น “วัดพุทธิชิโนฮิลส์” โดยการนำของหลวงพ่อดร.วิเวกานันทะ (พระสหัส ปริสุทฺโธ) และได้ตั้งกรรมการขึ้นมาบริหารใหม่

ต่อมาใน ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ หลวงพ่อดร.วิเวกานันทะ (พระสหัส ปริสุทฺโธ) ได้ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ มรณภาพลง ทางสมัชชาสงฆ์จึงได้ แต่งตั้ง พระครูใบฎีกาฐิติกร กลฺยาณธมฺโม (ปัจจุบันคือ พระครูวิเทศกัลยาณธรรม) ครูใหญ่โรงเรียนพุทธศาสนาวัดไทยลอสแองเจลิส มาเป็นเจ้าอาวาส และได้จัดตั้งคณะทำงานบริหารวัด ในปัจจุบัน

ในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้มีการวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอุโบสถโดย พระเดชพระคุณพระเทพวรสิทธาจารย์ (ปัจจุบันพระธรรมเสนาบดี) รองเจ้าคณะภาค ๗ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานอำนวยการอุปถัมภ์ (ฝ่ายบรรพชิต) คุณเจษฎา กตเวทิน กงสุลใหญ่ ณ นครลอสแองเจลิส และคุณทิม-คุณดวงเดือน อมรวุฒิ เป็นประธานอุปถัมภ์ (ฝ่ายคฤหัสถ์)

และในวันที่ ๑๖ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้มีการสมโภชวัดพุทธิชิโนฮิลส์ ครบ ๑๗ ปี และเปิดป้ายวัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ อย่างเป็นทางการ โดยพระเดชพระคุณพระราชธรรมวิเทศ (ปัจจุบัน พระเทพมงคลวิเทศ) เจ้าอาวาสวัดไทยลอสแองเจลิส พระเดชพระคุณพระราชพุทธิวิเทศ (ปัจจุบัน พระเทพพุทธิวิเทศ) ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา เจ้าอาวาสวัดพุทธาวาส รัฐเท็กซัส พระครูสิริเจติยานุกูล ผจล.วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร จ.เชียงใหม่ พร้อมคณะ (ตัวแทนพระเทพวรสิทธาจารย์ (ในสมัยนั้น) (ปัจจุบันพระธรรมเสนาบดี) คุณมังกร ประทุมแก้ว รองกงสุลใหญ่ นครลอสแองเจลิส พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงาน

ถาวรวัตถุ ภายในวัด

-กุฏิสงฆ์ ๑ หลัง ๑๕ ห้องนอน ๓ ห้องน้ำ

-อุโบสถศาลา ๑ หลัง ประมาณ ๖๐ x ๑๐๐ ฟุต มี ๒ ห้องนอน ๓ ห้องเรียน

-กุฏิหลวงปู่โต

-กุฏิหลวงปู่ทวด

-ตลาดวันอาทิตย์

-เจดีย์พระธาตุดอยสุเทพ (จำลอง)

อาณาเขตวัด

ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดกับคลองสาธารณะ

ทิศใต้ มีอาณาเขตติดกับถนน Chino Hills Pkwy.,

ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดกับอพาร์ตเมนท์

ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดกับถนน Rustic Dr.

 

ลำดับเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ ปรากฏหลักฐานดังนี้

ลำดับ ชื่อ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ รวม หมายเหตุ
พระอาจารย์สมบัติ ญาณวโร พ.ศ. ๒๕๓๙-๒๕๔๐ ๑ ปี
พระมหาบุญก้ำ ฐิตเวโท พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๓ ๓ ปี
พระมหาสิงห์ทน นราสโภ พ.ศ. ๒๕๔๓ ๑ ปี
พระลำไย (หลวงปู่แขก) พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๔๔ ๑ ปี
พระมหาไพบูรณ์ อินฺทปญฺโญ พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๕ ๑ ปี
พระสหัส ปริสุทฺโธ (ดร.วิเวกานันทะ) พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙ ๔ ปี
พระครูวิเทศกัลยาณธรรม พ.ศ. ๒๕๔๙-ปัจจุบัน

 

ทำเนียบ C.E.O. วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ

ลำดับ ชื่อ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ รวม หมายเหตุ
คุณดวงเดือน อมรวุฒิ พ.ศ. ๒๕๓๙-๒๕๔๐ ๑ ปี
คุณกนกวรรณ รอดโฉม พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๓ ๓ ปี
คุณไพโรจน์ หาญสวัสดิ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ ๑ ปี
พระสหัส ปริสุทฺโธ (ดร.วิเวกานันทะ) พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๔๔ ๑ ปี
คุณคมสันต์ อินทวัน พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๕ ๑ ปี
คุณอรวรรณ เกตุพงศ์สุดา พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๔๙ ๔ ปี
ดร.แหลมทอง ศิลปานนท์ พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๖ ๗ ปี
พระธรรมเสนาบดี (ธงชัย สุวณฺณสิริ) พ.ศ. ๒๕๕๖-ปัจจุบัน

 

จำนวนพระภิกษุจำพรรษา ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๙ – ปัจจุบัน

        พ.ศ. ๒๕๓๙    จำนวน ๓ รูป           พ.ศ. ๒๕๔๐    จำนวน ๔ รูป

พ.ศ. ๒๕๔๑    จำนวน ๔ รูป           พ.ศ. ๒๕๔๒    จำนวน ๕ รูป

พ.ศ. ๒๕๔๓    จำนวน ๕ รูป           พ.ศ. ๒๕๔๔    จำนวน ๕ รูป

พ.ศ. ๒๕๔๕    จำนวน ๕ รูป           พ.ศ. ๒๕๔๖    จำนวน ๕ รูป

พ.ศ. ๒๕๔๗    จำนวน ๕ รูป           พ.ศ. ๒๕๔๘    จำนวน ๕ รูป

พ.ศ. ๒๕๔๙    จำนวน ๕ รูป           พ.ศ. ๒๕๕๐    จำนวน ๕ รูป

พ.ศ. ๒๕๕๑    จำนวน ๘ รูป           พ.ศ. ๒๕๕๒    จำนวน ๙ รูป

พ.ศ. ๒๕๕๓    จำนวน ๘ รูป           พ.ศ. ๒๕๕๔    จำนวน ๘ รูป

พ.ศ. ๒๕๕๕    จำนวน ๖ รูป           พ.ศ. ๒๕๕๖    จำนวน ๗ รูป

พ.ศ. ๒๕๕๗    จำนวน ๘ รูป           พ.ศ. ๒๕๕๘    จำนวน ๙ รูป

พ.ศ. ๒๕๕๙    จำนวน ๑๐ รูป         พ.ศ. ๒๕๖๐    จำนวน ๑๒ รูป

        พ.ศ. ๒๕๖๑    จำนวน ๗ รูป

ด้านการศึกษา

-โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จำนวนนักเรียน ๔๐-๕๐ คน ครูอาสาสมัครประจำการ ๑ ปี จำนวน ๓ คน ครูอาสาสมัครท้องถิ่น จำนวน ๓ คน

-โปรแกรมอบรมธรรมสำหรับชาวต่างชาติ (Meditation Workshop) จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๑๐-๒๐ คน/ครั้ง

ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

-โครงการปฏิบัติธรรม จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๓๐ คน

-อบรมวิปัสสนา – กรรมฐาน ฝึกสมาธิ จำนวนผู้ร่วมกิจกรรม ๒๐-๓๐ คน

-บวชชีพราหมณ์ จำนวนผู้ร่วมกิจกรรม ๓๐-๔๐ คน

-จัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและประเพณีไทย

๑.วันมาฆบูชา           จำนวน ๑ ครั้ง ผู้ร่วมกิจกรรม ๗๐-๘๐ คน

๒.วันวิสาขบูชา         จำนวน ๑ ครั้ง ผู้ร่วมกิจกรรม ๗๐-๘๐ คน

๓.วันอาสาฬหบูชา     จำนวน ๑ ครั้ง ผู้ร่วมกิจกรรม ๗๐-๘๐ คน

๔.วันเข้าพรรษา        จำนวน ๑ ครั้ง ผู้ร่วมกิจกรรม ๔๐-๕๐ คน

๕.วันออกพรรษา       จำนวน ๑ ครั้ง ผู้ร่วมกิจกรรม ๘๐-๑๐๐ คน

๖.วันขึ้นปีใหม่           จำนวน ๑ ครั้ง ผู้ร่วมกิจกรรม ๘๐-๑๐๐ คน

๗.วันสงกรานต์         จำนวน ๑ ครั้ง ผู้ร่วมกิจกรรม 2๐๐-5๐๐ คน

๘.วันสลากภัต           จำนวน ๑ ครั้ง ผู้ร่วมกิจกรรม ๑๐๐-๒๐๐ คน

๙.วันแม่แห่งชาติ       จำนวน ๑ ครั้ง ผู้ร่วมกิจกรรม ๔๐-๕๐ คน

๑๐.วันพ่อแห่งชาติ     จำนวน ๑ ครั้ง ผู้ร่วมกิจกรรม ๔๐-๕๐ คน

๑๑.วันทอดกฐิน        จำนวน ๑ ครั้ง ผู้ร่วมกิจกรรม ๓๐๐-๕๐๐ คน

-จัดทำหนังสือธรรมะ วีซีดี – เทปธรรมะ

-กิจกรรมเทศน์ประจำวันอาทิตย์(มงคลสูตร) ผู้ร่วมกิจกรรม ๒๐-๓๐ คน

-กิจกรรมเทศน์ภายในพรรษา(มหาเวสสันดรชาดก) ผู้ร่วมกิจกรรม ๒๐-๓๐ คน

 

ด้านการสาธารณูปการ

-งานซ่อมแซมอุโบสถศาลา

-งานดำเนินการปูพรมภายในอุโบสถศาลา

-งานดำเนินการปูพื้นห้องครัว

-งานดำเนินการบูรณะซ่อมแซมกุฏิสงฆ์

-สร้างตลาดขายอาหารไทย ๑๐ หลัง

-สร้างฐานวางพระพุทธรูป สร้างอาสน์สงฆ์ สร้างรั้วรอบวัด และติดป้ายวัด

-สร้างศาลาหลวงปู่ทวด ศาลาหลวงปู่โต

-ปลูกต้นสน ต้นบัวสวรรค์

-ได้ปั้นรูปเหมือนพระอาจารย์สมบัติ ญาณวโร และปรับพื้นที่สวนหย่อมหน้าวัด

-ได้สร้างประตูเหล็ก

 

ด้านการสงเคราะห์

        -ช่วยเหลือสังคมไทยในเขตลอส แองเจลิส, ออเร้นท์, ซาน เบอนานดิโน่, ริเวอร์ไซด์

-ให้ความร่วมมือกับทางราชการ และประชาชน คืออำนวยความสะดวกเมื่อทางราชการและประชาชนต้องการ

 

โครงการในปัจจุบัน

        เพื่อให้ศาสนสถานแห่งนี้ได้เป็นสมบัติของมหาชนตามความประสงค์ของพระอาจารย์สมบัติ ญาณวโร ผู้ก่อตั้งวัดแห่งนี้ มีโครงการดังนี้

-โครงการกองทุนชำระที่ดิน กองทุนละ $ ๒๐๐ เหรียญดอลล่าร์สหรัฐ

-โครงการก่อสร้างอุโบสถ

-โครงการกองทุนวันละบาท ( One dollar a day)

โครงการในอนาคต

-โครงการสร้างที่พักคนชรา

-โครงการสร้างกุฏิกรรมฐาน เป็นต้น

—————————————————————-