พระสงฆ์จำพรรษา

รายนามพระภิกษุสงฆ์ ประจำวัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ ๒๕๖๕
*******************************************

1.พระครูวิเทศกัลยาณธรรม (ฐิติกร)

เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ

2.พระธวัชชัย ชิโนรโส

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

3.พระมหาประทวน ธมฺมรกฺขิโต ป.ธ. 9

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ ฝ่ายการศึกษา

4.พระมหาดอนไชย สิริวฑฺฒโน

ฝ่ายสาธารณูปการ

5.พระครูปลัดสงวน วิสุทฺธิญาโณ

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ ฝ่ายเลขานุการ

6.พระครูสมุห์เสน่ห์ ธมฺมทีโป

ฝ่ายสาธารณูปการ

7.พระใบฎีกาทวีสิน จารุวํโส

ฝ่ายสาธารณูปการ

8.พระมหาสุนิติ ปญฺญาสิริ ป.ธ. 9

ฝ่ายการศึกษา

6.พระจิรายุส วิเทสปญฺโญ

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์