พระสงฆ์จำพรรษา

รายนามพระภิกษุสงฆ์ ประจำวัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ
*******************************************

1.พระครูวิเทศกัลยาณธรรม (ฐิติกร)

เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ

2.พระธวัชชัย ชิโนรโส

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

3.พระครูสังฆรักษ์อุดมศิลป์ พฺรหฺมสาโร

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ ฝ่ายสาธารณูปการ

4.พระมหาประทวน ธมฺมรกฺขิโต ป.ธ. 9

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ ฝ่ายการศึกษา

5.พระครูปลัดสงวน วิสุทฺธิญาโณ

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ ฝ่ายเลขานุการ

6.พระจิรายุส วิเทสปญฺโญ

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์