พระสงฆ์จำพรรษา

รายนามพระภิกษุสงฆ์จำพรรษา
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
*******************************************

1.พระครูวิเทศกัลยาณธรรม (ฐิติกร)

เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ

2.พระธวัชชัย ชิโนรโส

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

3.พระครูสังฆรักษ์อุดมศิลป์ พฺรหฺมสาโร

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ

4.พระมหาประทวน ธมฺมรกฺขิโต ป.ธ. 9

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ ฝ่ายการศึกษา

5.พระมหาดอนไชย สิริวฑฺฒโน

ฝ่ายสาธารณูปการ

6.พระครูปลัดสงวน วิสุทฺธิญาโณ

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ ฝ่ายเลขานุการ

7.พระสมุห์สเน่ห์ ธมฺมทีโป

ฝ่ายสาธารณูปการ

8.พระจิรายุส วิเทสปญฺโญ

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์