โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์

บุคลากรโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ

********************************************

พระมหาประทวน ธมฺมรกฺขิโต ป.ธ. ๙ พระครูปลัดสงวน วิสุทฺธิญาโณ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

คุณนิโคล โอจอง

ครูใหญ่ฝ่ายฆราวาส

พระใบฎีกาจิรายุส วิเทสปญฺโญ

คุณนิโคล โอจอง

คุณสิริอร เฮเวิร์ธ

คุณพลอย สมรรถมานะกิจ

ครูอาสาสมัครท้องถิ่น

สมาคมผู้ปกครองโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์

คุณภูมิภักดิ์ ภานุวงศ์

ประธานชมรมผู้ปกครอง